Kokiais atvejais taikomas pirmumas priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą?

Vaikas priimamas į lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį iš pageidaujančių lankyti eilės pagal prašymo įregistravimo datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis, vadovaujantis principu: trys vaikai iš sąrašo pagal prašymo pateikimo datą ir vienas vaikas pagal priėmimo pirmumo teisę.

Pirmumo teisė suteikiama:

  • vaikui, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba ir kuriai Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skyrė socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą (pateikus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą) ar vaikui, kuriam Alytaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
  • vaikui, kurio brolis ar sesuo jau lanko pageidaujamą lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį;
  • vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
  • vaikui iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų.