Kokiais atvejais taikomas pirmumas priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą?

Pirmumo teisė suteikiama:

  • vaikui, kurio šeimai taikoma atvejo vadyba ir kuriai Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skyrė socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą (pateikus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą) ar vaikui, kuriam Alytaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos sprendimu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
  • vaikui, kurio brolis ar sesuo jau lanko pageidaujamą lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį;
  • vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
  • vaikui iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų.