Ar į švietimo įstaigas gali būti priimami vaikai iš kitos savivaldybės?

Prašymai pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujančių asmenų, gyvenančių mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje arba toje mokykloje pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programą. Į likusias laisvas klasių (grupių) vietas gali būti priimti asmenys ir negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.