Paslaugos aprašymas

Paslauga, skirta tėvams (globėjams) pateikti prašymus į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo grupes, klases, būrelius.
Vaikų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytu laiku. Prašymai teikiami teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymą teikiant po Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto mokinių priėmimo laiko, prašymai teikiami atvykus į konkrečią ugdymo įstaigą, tvarkos apraše nurodyti priėmimo pirmumo kriterijai netaikomi, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas.
Tėvai (globėjai) pateikti prašymus gali elektroniniu būdu, jungiantis per elektroninius valdžios vartus arba savivaldybės interneto svetainėje nurodytu adresu https://ugdaualytiski.alytus.lt ir savarankiškai užpildyti elektroninę prašymo formą.
Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti ugdymo įstaigos sistemos tvarkytoją arba savivaldybę.
Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d., ir viešinami ugdymo įstaigose.
Apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje tėvai (globėjai) informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą informacijos gavimo būdą.
Paslauga teikiama vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-344 „Dėl vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašas“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-250 „Dėl priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-167 „Dėl mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-251 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“